ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Gedeponeerd ter Griffie der Kantongerechten en bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo in Suriname d.d. 12/01/12 no.11-4597,
van de Naamloze Vennootschap INDUTEC SYSTEMS N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Paramaribo aan de Hermesstraat no.53, hierna aan te duiden als “Indutec Systems”.


Artikel 1
Algemeen

 

1.   Indutec Systems is een naamloze vennootschap naar Surinaams recht opgericht en bestaande met als doel:
   
  a.   het uitoefenen van de goederenhandel, de kommissiehandel, het import- en exportbedrijf, het exploiteren van winkelbedrijven en handelszaken en het voeren van agentschappen, alles in de meest uitgebreide zin des woords, voorzover wettelijk toegestaan
   
  b.   het deelnemen in, het samenwerken met of het drijven van iedere zaak of onderneming, waartoe een vennootschap met een gelijke of soortgelijke doelstelling bevoegd is, alsmede het voeren van het bestuur over andere ondernemingen van welke aard ook, voorzover wettelijk toegestaan.
     
2.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Indutec Systems gesloten overeenkomsten en de daaraan voorafgaande onderhandelingen, inclusief de uitgebrachte offertes en acceptaties.
     
3.    Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op eerste aanvraag gratis door Indutec Systems verstrekt.
     
4.    Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, zijn slechts geldig, indien zij uitdrukkelijk in een schriftelijk, door beide
partijen ondertekend stuk zijn vastgesteld.
     
5.    Algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing op door Indutec Systems aangegane overeenkomsten, of de daaraan voorafgaande
onderhandelingen, waaronder mede begrepen de uitgebrachte offertes en acceptaties, tenzij deze algemene voorwaarden schriftelijk en
uitdrukkelijk door Indutec Systems zijn aanvaard. Doch ook indien de algemene voorwaarden van de klant schriftelijk en uitdrukkelijk door
Indutec Systems zijn aanvaard, zullen bij botsing van de 2 teksten de algemene voorwaarden van Indutec Systems voorrang hebben.
     
6.   In geval van geschil tussen een Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse taal bindend zijn.
     

 

Artikel 2
Offertes

 

    Alle door Indutec Systems uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, zowel wat betreft de prijzen, de termijn van oplevering, als de mogelijkheid tot oplevering van de aangeboden werkzaamheden. Mochten er ten aanzien van de begrote prijzen wijzigingen optreden, dan is Indutec Systems gerechtigd, ook na aanvaarding van de opdracht, de begrote prijzen evenredig te wijzigen, ongeacht of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is ontvangen. Offertes uitgebracht in Surinaamse Dollars zijn tot 2 weken na dagtekening van de offerte geldig en offertes in Amerikaanse dollars en Euro tot 3 maanden na dagtekening van de offerte.

 

Artikel 3
Informatie

 

1.   De klant is verplicht Indutec Systems al die informatie te doen, waarvan de klant weet of behoort te weten dat deze voor Indutec Systems, in verband met het aangaan van een overeenkomst met de klant, of de uitvoering daarvan, van belang zou kunnen zijn.
     
2.   De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de aldus gedane opgaven, en Indutec Systems is niet gehouden, doch wel gerechtigd deze aan een onderzoek te onderwerpen.

 

Artikel 4
Overeenkomsten

 

1.   Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen tot stand door ondertekening van de door Indutec Systems aan de klant uitgebrachte offerte of na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding door de klant van de door Indutec Systems uitgebrachte offerte, alsook door het doen van een aanbetaling na de door Indutec Systems uitgebrachte offerte. Indutec Systems zal nimmer gehouden zijn tot het aangaan van overeenkomsten.
     
2.   Overeenkomsten gesloten door de klant met ondergeschikte personeelsleden van Indutec Systems binden laatstgenoemde niet voor zover deze niet door Indutec Systems schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
     
3.   Afbeeldingen, be – en omschrijvingen op folders, in catalogi, advertenties en dergelijke, geven slechts een indruk van de aangeboden werken, en zijn niet bindend voor Indutec Systems.

 

Artikel 5
Eigendomsrechten

 

1.   Bij Indutec Systems aangekochte apparaten/goederen blijven haar eigendom totdat de klant de volldige koopprijs heeft voldaan.
     
2.   Doch indien de klant de volledige koopprijs niet binnen 6 maanden heeft betaald, zal Indutec Systems gerechtigd zijn haar eigendom op te vorderen/terug te halen, zonder terugbetaling van eventuele door de klant reeds betaalde voorschotten.

 

Artikel 6
Opleveringstermijn

 

1.   De opleveringstermijn is afhankelijk van de uit te voeren opdracht. In elke offerte zal danook de specifiek voor die opdracht geldende opleveringstermijn worden opgenomen.
     
2.   De opleveringstermijn vangt aan op het moment dat het voorschot zoals aangegeven in artikel 8 lid 2 hierna betaald is.
     
3.   De door Indutec Systems opgegeven opleveringstermijn geldt onder uitsluiting van de verplichting tot het geven van schadevergoeding.
     
4.   Voorts geldt de door Indutec Systems opgegeven opleveringstermijn onder voorbehoud van overmacht, met dien verstande dat de opleveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Indutec Systems verhindert is aan haar verplichtingen te voldoen. Deze verhindering kan zijn gelegen in de nog te ontvangen goederen uit het buitenland. Indutec Systems zal de klant mededeling doen van zowel het ontstaan als het einde van de toestand van overmacht.

 

Artikel 7
Intellectueel eigendom

 

1.   Modellen, technieken, instrumenten en ontwerpen die zijn opgenomen in de offerte en die gebruikt zijn voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Indutec Systems.
     
2.   Het is verboden om de modellen, technieken, instrumenten en ontwerpen van Indutec Systems geheel of gedeeltelijk over te nemen of te redigeren/aan te passen of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Indutec Systems.
     
3.   Indien een klant desondanks de door Indutec Systems uitgebrachte offerte waarin modellen, technieken, instrumenten en ontwerpen zijn opgenomen niet aanvaard, maar deze voor eigen doeleinden gebruikt, zal hij aan Indutec Systems een vergoeding gelijk aan 15% van de totale offertesom voor dit gebruik verschuldigd zijn. In deze zin valt onder een klant ook degene aan wie een offerte is uitgebracht doch deze niet aanvaardt.

 

Artikel 8
Prijzen

 

1.   De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende prijzen van lonen, sociale lasten, transport en tarieven inzake assurantie. Mochten hierin wijzigingen optreden, dan is Indutec Systems gerechtigd, ook na aanvaarding van de opdracht, de overeengekomen prijzen evenredig te wijzigen, ongeacht of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is ontvangen.
     
2.   Bij aanvaarding van de uitgebrachte offerte dient een voorschot van 70% van het geoffreerd bedrag betaald te worden. Bij oplevering van de opdracht dient het saldo betaald te worden.

 

Artikel 9
Meer - en minderwerk

 

1.   Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de klant, of vanwege ontstane wijzigingen in de waterkwaliteit of afwijkingen van vastgestelde hoeveelheden of soorten te gebruiken materialen, worden, voor zover daaruit meerdere kosten ontstaan, aangemerkt als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk.
     
2.   De kosten van meerwerk zijn door de klant verschuldigd, ongeacht of de opdracht tot het verrichten van meerwerk schriftelijk is vastgelegd.
     
3.   De voor meerwerk verschuldigde vergoeding en minderwerk worden berekend naar rato van de op het moment van de uitvoering van het meerwerk of minderwerk bij Indutec Systems geldende prijzen.

 

Artikel 10
Betaling

 

1.   Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient het saldo van het geoffreerd bedrag (30%) binnen 2 weken na de oplevering van de opdracht te zijn voldaan.
     
2.   Bij gebreke van tijdige betaling is Indutec Systems gerechtigd rente in rekening te brengen van 5% per maand.
     
3.   Voorts komen alle door Indutec Systems gemaakte gerechtelijke en andere kosten ter incasso van de aan Indutec Systems verschuldigde som, waaronder de kosten van juridische bijstand, geheel voor rekening van de klant.

 

Artikel 11
Garantie

 

1.   Indutec Systems geeft een garantie van 1 (één) jaar voor het door haar geleverde werk. De garantievoorwaarden van het(de) gebruikte appara(a)t(en) zelf, gelden onverkort. De garantie vangt bij ingebruikname van het(de) appara(a)t(en).
     
2.   De verleende garantie geldt echter niet voor door derden verrichte werkzaamheden en geldt alleen indien de klant het apparaat gebruikt conform de voorgeschreven instrukties.
     
3.   Ook vervalt de garantie indien derden zonder toestemming van Indutec Systems werkzaamheden aan het apparaat verrichten.

 

Artikel 12
Aansprakelijkheid

 

1.   Indutec Systems heeft voor de gevallen waarin aansprakelijkheid aan de orde mocht komen, een risicoverzekering tot een bedrag van US$. 100,000 afgesloten.
     
2.   Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, is Indutec Systems slechts aansprakelijk voor schade, indien de schade voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de bedongen werkzaamheden, en de klant bewijst dat de schade het rechtstreeks gevolg is van opzettelijk wangedrag of grove schuld zijdens Indutec Systems dan wel van ernstige gebreken van de zaken waarvan Indutec Systems zich bij de uitvoering van de bedongen werkzaamheden bedient en de geleden schade bovendien niet overigens mede het gevolg is van een omstandigheid die aan de klant kan worden toegerekend.
     
3.   De oorzaak van de ontstane schade alsook de grootte daarvan zullen moeten worden vastgesteld door een door de klant aangezochte ter zake deskundige.
     
4.   Indutec Systems is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of welk andere directe of indirecte gevolgschade ook.
     
5.   Voorts is Indutec Systems slechts aansprakelijk tot vergoeding van schade voor een bedrag gelijk aan het door de verzekeringsmaatschappij uit te keren bedrag.
     
6.   Indutec Systems zal bij het inschakelen van derden in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Indutec Systems is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Indutec Systems is door de klant gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de klant te aanvaarden.
     
7.   De klant vrijwaart Indutec Systems tegen alle vorderingen en andere gerechtelijke en buitengerechtelijke acties van derden in verband met de uitvoering van de bedongen werkzaamheden zijdens Indutec Systems.

 

Artikel 13
Overmacht

 

       Onder overmacht valt o.m. doch in elk geval:
   
  a.   Slechte weersomstandigheden waardoor Indutec Systems niet bij machte is haar werkzaamheden te verrichten;
   
  b.   Ernstige ziekte van de uitvoerder van de werkzaamheden van de zijde van Indutec Systems;
   
  c.   Het niet kunnen verrichten van de werkzaamheden als gevolg van stagnatie in de levering van de benodigde goederen door derden;
   
  d.   Verandering van de te behandelen waterkwaliteit als gevolg van weersomstandigheden of werkzaamheden verricht door derden.

 

Artikel 14
Toepasselijk recht

 

1.   De rechtsverhouding tussen de klant en Indutec Systems is onderworpen aan het Surinaams recht.
     
2.   Doch indien de klant in een ander land dan Suriname gevestigd is, is Indutec Systems bevoegd naar haar keuze het recht van dit ander land op de overeenkomst van toepassing te verklaren.
     
3.   Geschillen zullen naar keuze van Indutec Systems worden beslecht door de bevoegde Surinaamse rechter of ingeval van lid 2, de gerechtelijke instantie van dit ander land.
     
4.   Alle kosten ontstaan uit of verbandhoudende met door Indutec Systems te nemen rechtsmaatregelen terzake de uitvoering van onderhavige overeenkomst waaronder begrepen deurwaarderskosten en de kosten voor de advocaat zullen voor rekening van de klant komen.